ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

§ 1 ANVENDELSESOMRÅDE

1) Vores leverancer, services og tilbud finder udelukkende sted på grundlag af disse særlige salgsbetingelser. Disse udgør en integrerende del af alle aftaler, som vi indgår med vores kunder (i det følgende benævnt ”Købere”) vedrørende de af os tilbudte varer. For købere, der ikke er forbrugere i den i § 13 BGB omtalte forstand
(i det følgende benævnt ”Erhvervsdrivende”), finder yderligere særligt specificerede betingelser anvendelse.

2) Vores salgspersonale er ikke berettiget til at indgå mundtlige aftaler med køberen
i forbindelse med kontrakten, der afviger fra disse særlige salgsbetingelser.

3) Købers eller tredjeparts forretningsbetingelser finder ikke anvendelse, heller ikke selv om vi i det konkrete tilfælde ikke måtte rejse specifik indsigelse herimod. Heller ikke når vi henholder os til et brev, som indeholder købers eller en tredjeparts forretningsbetingelser eller henviser til disse, ligger der deri noget samtykke til anvendelsen af sådanne forretningsbetingelser.

§ 2 PRISER OG BETALING

1) Betaling sker i kontanter/individuelt mandat om direkte debitering via
SEPA/EC-Cash/kreditkort i vores forretningslokaler. Der kan ikke betales med check, med mindre dette er aftalt særskilt.

2) Såfremt den erhvervsdrivende ikke foretager betaling ved forfald, forrentes de udestående beløb fra forfaldsdatoen med 5 % p. a. Krav om højere renter og påberåbelse vedrørende yderligere skader på grund af misligholdelse berøres ikke heraf.

3) Køber er kun berettiget til at foretage modregning af egne krav i vores krav, såfremt modkravene er ubestridte eller har opnået endelig retskraft. Køber kan kun tilbageholde skyldige ydelser på grundlag af berettigede modkrav ud fra samme kontraktforhold.

§ 3 SIKKERHEDSSTILLELSE OG ANSVAR

1) Ved mangler på den leverede vare tilkommer der køberen de lovfæstede rettigheder.

2) Køber kan kun gøre skadeserstatningskrav gældende på grund af åbenbare mangler på den leverede vare, såfremt han inden for en frist på to uger fra levering af varen anmelder manglen til os.

3) For erhvervsdrivende gælder afvigende, at varen skal undersøges omhyggeligt straks efter overdragelsen til den erhvervsdrivende eller til dennes udpegede tredjepart. Mangler ved letfordærvelige varer skal reklameres senest 24 timer efter modtagelsen af varerne. Åbenbare mangler eller andre mangler ved
ikke-fordærvelige varer, som ville kunne identificeres ved en ufortøvet og omhyggelig undersøgelse, anses som godkendt af den erhvervsdrivende, såfremt vi ikke inden for syv hverdage efter afleveringen modtager en skriftlig reklamation. For så vidt angår alle andre mangler, anses varerne for at være godkendt af den erhvervsdrivende, såfremt reklamationen ikke tilgår os inden for syv hverdage efter det tidspunkt, inden for hvilket manglen optrådte. Såfremt manglen ved normal brug allerede kunne identificeres af den erhvervsdrivende på et tidligere tidspunkt, er dette tidligere tidspunkt imidlertid afgørende for, hvornår reklamationsfristen indledes. På vort forlangende skal den reklamerede vare returneres til os fragtfrit. Er reklamationen berettiget, refunderer vi omkostningerne ved den gunstigste transportvej. Dette gælder ikke, såfremt omkostningerne stiger, fordi varerne befinder sig et andet sted end på stedet for den forskriftsmæssige brug.

4) Ved mangler på varen er vi forpligtet og berettiget til, inden for en passende frist, efter vort eget valg i første omgang at foranledige udbedring eller erstatningslevering over for de erhvervsdrivende. Slår dette fejl, f.eks. hvis det ikke er muligt, ikke er rimeligt, levering eller udbedring nægtes, eller en udbedring eller levering udskydes urimeligt, kan den erhvervsdrivende hæve kontrakten eller foretage et passende afslag i købsprisen.

5) Ved andre producenters overtrædelser, som er foranlediget af produkter leveret af os, vil vi efter eget valg gøre kravene gældende mod disse producenter og leverandørerne i tidligere produktionsled for den erhvervsdrivendes regning eller overdrage dem til den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende kan i disse tilfælde kun gøre krav gældende mod os, jf. dette afsnit, når en domstolsprøvelse af de ovenstående nævnte krav mod producenterne og leverandørerne i tidligere produktionsled ikke førte til noget resultat, eller ikke har nogen udsigter, f.eks. på grund af insolvens.

6) Garantifristen andrager for den erhvervsdrivende ét år fra levering, eller såfremt en overtagelse er påkrævet, fra tidspunktet for overtagelsen.

7) Vores erstatningsansvar, uanset retlig begrundelse (navnlig ved forsinket betaling, mangler eller andre former for misligholdelser), er begrænset til de kontrakttypiske, forudsigelige skader.

8) Ovenstående begrænsninger omfatter ikke vores ansvar, der skyldes forsætlig adfærd eller grov uagtsomhed, garanterede egenskaber, død, tilskadekomst, krænkelse af sundheden, eller i medfør af produktansvarsloven. Som undtagelse herfra gælder for erhvervsdrivende, at begrænsningerne tillige finder anvendelse ved grov uagtsomhed.

§ 4 EJENDOMSFORBEHOLD

1) Vi tager ejendomsforbehold over for den leverede vare frem til den fuldstændige betaling af købsprisen for denne vare. Sålænge ejendomsforbeholdet består, må køber hverken sælge eller på anden måde disponere over ejendomsretten til varen
(i det følgende benævnt ”vare”.

2) For erhvervsdrivende tjener det aftalte ejendomsforbehold til sikring af alle vores til enhver tid gældende eksisterende eller fremtidige fordringer mod den erhvervsdrivende, der udspringer af det mellem aftaleparterne bestående aftaleforhold (inkl. saldofordringer på basis af et til dette leverandørforhold begrænset kontoforhold).

3) I tilfælde af videresalg af varen overdrager den erhvervsdrivende allerede på det tidspunkt som sikkerhed den på basis heraf opståede fordring mod erhververen – ved vores sameje af varen forholdsmæssigt svarende til andelen af samejet – til os. Tilsvarende gælder for øvrige fordringer, der træder i stedet for varen eller på anden måde opstår i relation til varen, som f.eks. forsikringskrav eller krav, der udspringer af ulovlige handlinger ved tab eller ødelæggelse. Vi bemyndiger den erhvervsdrivende til genkaldeligt i eget navn at inddrive de til os overdragne fordringer i eget navn. Vi må kun ved indtræden af en fyldestgørelsesgrund tilbagekalde denne inddrivelsesbemyndigelse.

4) Ved tredjeparters adgang – navnlig gennem fogeder – til varen henviser køber til vores ejendomsret og underretter os ufortøvet, således at vi kan gøre vores ejendomsrettigheder gældende.

5) Når vi i forbindelse med købers misligholdelse – navnlig forsinket betaling – annullerer kontrakten (indtræden af fyldestgørelsesgrund), er vi berettiget til at forlange overdragelse af varen.

§ 5 CITTI – KUNDEKORT

1) CITTI-kundekortet udstedes af CITTI Märkte GmbH & Co. KG, Mühlendamm 1, 24113 Kiel (i det følgende benævnt ”vi”, ”vores”) og forbliver til enhver tid vores ejendom. CITTI-kundekortet er gratis, og enhver fysisk og juridisk person, der har rets- og handleevne, kan ansøge herom. Det fremsendes efter udstedelsen pr. brev til kortindehaveren eller kan afhentes i det angivne CITTI-marked.

2) CITTI-kundekortet giver kortindehaveren ret til fordele i CITTI-markederne, især rabatfordele, gratis bæreposer samt rabatter hos samarbejdspartnere.

3) CITTI-kundekortet må kun benyttes af kortindehaveren personligt og må ikke overdrages til tredjemand. Skulle kortindehaveren miste CITTI-kundekortet, eller konstaterer kortindehaveren misbrug, skal vi straks underrettes herom. Vi hæfter kun for skader, der opstår som følge af strafskyldig udeblevet eller forsinket underretning, såfremt der foreligger forsæt eller grov forsømmelse.

6) Kontraktforholdet kan af begge parter opsiges med øjeblikkeligt varsel uden overholdelse af en opsigelsesfrist. Opsigelsen er formløs.

7) Efter afslutning af kontrakten skal kundekortet straks returneres eller makuleres.

§ 6 DATABESKYTTELSE

1) Vi skal bruge de af kunden forneden på ansøgningen anførte obligatoriske oplysninger (efternavn, fornavn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse) af hensyn til behandlingen af ansøgningen, udlevering samt den videre afvikling (fremsendelse af kortet og evt. reklame, forsendelser).

2) Kortindehaveren kan på aftaleformularen give tilladelse til, at hans kundedata anvendes til reklameformål. I så tilfælde modtager kortindehaveren reklame
(f.eks. oplysninger om særtilbud og rabatkampagner) pr. brev eller e-mail (afhængigt af arten af det valgte kommunikationsmiddel). Kortindehaveren kan til enhver tid tilbagekalde samtykket, f.eks. pr. brev, stilet til CITTI Märkte GmbH & Co. KG, Mühlendamm 1, 24113 Kiel.

3) Den ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er CITTI Märkte GmbH & Co. KG, Mühlendamm 1, 24113 Kiel (Tyskland). Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt og behandler kun disse, for så vidt dette er nødvendigt for at tilvejebringe vores services og/eller til afvikling af aftalen.

For at beskytte oplysningerne på vores webservere, og for at kunne dokumentere bestillingsprocesser, indsamles og behandles der også data om brug online. Du finder yderligere oplysninger herom i vores udførlige databeskyttelsesmeddelelse online under www.citti.dk/privatlivspolitik.

En videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter finder i princippet kun sted til virksomheder, der er specialiseret inden for bestemte områder i vores (europæiske) virksomhedssammenslutning, i det omfang det er nødvendigt for tilvejebringelsen af de pågældende services.

Vi benytter os desuden i et vist omfang af eksterne tjenesteydere til at opfylde vores aftale- og lovmæssige forpligtelser. Vi forbeholder os ret til også at behandle oplysninger vedrørende betalingsadfærd, i det omfang det er lovligt i relation til beskyttelse af personoplysninger ved den såkaldte ”scoring”. Tjenesteydere, der behandler personoplysninger på vores vegne, er blevet omhyggeligt udvalgt og forpligtet i forhold til bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger. Det kontrolleres løbende, at de overholder deres forpligtelser i henhold til din aftale om ordrebehandling og lovfæstede krav vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

Såfremt vi skulle indhente et samtykke til brug af oplysninger om dig, gør vi opmærksom på, at du naturligvis til enhver tid kan trække dette tilbage fremadrettet.
I den forbindelse bedes du rette henvendelse til vores databeskyttelsesansvarlige, hvis kontaktoplysninger du finder nedenfor.

Ved mere omfattende spørgsmål til emnet databeskyttelse eller for at modtage en trykt version af vores udførlige databeskyttelsesretningslinjer bedes du henvende dig online eller skriftligt til

CITTI Märkte
Herrn Datenschutzbeauftragten Rainer Maas
Mühlendamm 1
24113 Kiel (Tyskland)
eller til datenschutz@citti.de

§ 7 AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

1) Såfremt kunden er erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig investeringsforening, eller har han ikke noget værneting i Forbundsrepublikken Tyskland, gælder Kiel som værneting for alle eventuelle tvister, der måtte følge af forretningsforholdet mellem os og kunden. Ufravigelige lovbestemmelser eller eksklusive kompetencer berøres ikke af denne bestemmelse.

2) Forholdet mellem en erhvervsdrivende og os er alene omfattet af Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning.

3) Såfremt kontrakten, de almindelige forretningsbetingelser eller de særlige salgsbetingelser indeholder lovgivningsmæssige huller, finder de til udfyldelse af disse huller retligt gyldige bestemmelser anvendelse, som kontraktparterne ville have aftalt ifølge kontraktens økonomiske mål og formålet med disse almindelige forretningsbetingelser og særlige salgsbetingelser, såfremt de havde haft kendskab til disse lovgivningsmæssige huller.